cơ sở vật chất khang trang, nhưng còn một số điểm trường đang cờ xây mới